Fiskeret i Sjørup Sø


Fiskerilovens regler er:

 

§ 28. Retten til at drive fiskeri i ferskvand tilkommer ejeren af den grund, der støder op til fiskevandet1, medmindre andre har erhvervet en særlig ret til fiskeri i fiskevandet.

Stk. 2. Retten til at drive fiskeri må ikke overdrages til andre end grundejeren, staten eller kommuner. Endvidere kan fiskeriretten udlejes, dog højst 25 år ad gangen.

 

§ 29. Den, der har erhvervet ret til fiskeri, har ret til at færdes på bredden langs det pågældende vand, i det omfang det er nødvendigt, for at udøve fiskeriet.

Stk. 2. Den fiskeriberettigede skal på grundejerens anmodning kunne godtgøre sin ret til fiskeri.

Stk. 3. Den fiskeriberettigede har under udøvelsen af fiskeriet i fornødent omfang ret til midlertidigt at lande sine både og redskaber på den tilstødende ejendom.

Stk. 4. Grundejerne kan til enhver tid forbyde færdsel i have og på gårdsplads.

Stk. 5. Såfremt der under udøvelsen af færdsels- og landingsretten forvoldes skade, fastsættes erstatningens størrelse i mangel af enighed mellem parterne af de i henhold til lov om mark- og vejfred udnævnte vurderingsmænd.

 

Særlig ret til fiskeri i Sjørup Sø:

Grundejere i Øjesø Plantage har en tinglyst personlig ret til fiskeri i Sjørup Sø2.

 

 

Noter:

1) Herved forstås den del af søen, der er nærmere den pågældende ejers grund end nogen anden grund. Dette blev tidligere (Danske Lov 5-10-42) kaldt midtstrømslinjen.

 

2) Alle grunde i Øjesø Plantage har tinglyst en deklaration (link), som giver ejeren personlig ret til adgang til Sjørup Sø og til fiskeri i søen, dog ikke med våd eller på anden måde, hvorved fiskeriet kan gøres til genstand for rovdrift.

Som bredejer ved Sjørup Sø ønsker vi at bevarer søens naturlige flora og fauna.

Vi ønsker at området fortsat skal være rekreativt og dermed være et sted hvor der er ro og naturens behov tilgodeses.