Udarbejdet af:

Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk
Sejladsregulativ for Sjørup Sø


Forord

Søer og vandløb, hvor der er flere bredejere, og som ikke er underlagt særskilt ejendomsret, er efter
vandløbslovens § 4 åbne for offentligheden for sejlads med ikke-motordrevne småfartøjer. Sejladsen må
ikke være til skade eller ulempe for søen eller for andres jagt, fiskeri eller rørskær.
Vesthimmerlands Kommune vil med dette regulativ søge den rette balance mellem benyttelse og
beskyttelse af Sjørup Sø. Der er ved udarbejdelse af et sejladsregulativ mulighed for at forholde sig til
forhold vedr. udlejningssejlads eller foreningsejede fartøjer samt tillige mulighed for at fastsætte
retningslinjer for udøvelsen af sejladsen, eksempelvis om mærkning af både, tilladte sejladstidspunkter
og begrænsninger i adgangen til at flere både sejler samtidig.


Normalt omhandler et vandløbsregulativ alle forhold i og omkring et vandløb vedrørende
vandløbets fysiske tilstand og vedligeholdelse, samt vandløbsmyndighedens, lodsejernes og brugernes
rettigheder og pligter i forbindelse med vandløbet. Nærværende regulativ er anderledes, idet det er et
regulativ, der udelukkende omhandler sejladsforholdene på Sjørup Sø.


Sejladsregulativets første del beskriver således sejladsmulighederne samt særlige regler for
udlejningssejlads. Anden del er en redegørelsesdel der beskriver miljøforhold og vurderinger af
konsekvenser af regulativet. Og tredje del er en bilagsdel med oversigtskort og henvendelser i
høringsperioden.


Grundlag


Der findes ikke et regulativ for Sjørup Sø, hvorfor retningslinjer for sejlads reguleres efter vandløbsloven.
Lov om vandløb (1217 af 25/11 2019).


Sejladsregulativet omfatter kun bestemmelser om sejlads på Sjørup Sø i henhold til vandløbslovens § 4
stk. 3 i Lov om vandløb (1217 af 25/11 2019), der omhandler vandmyndighedernes mulighed for
fastsættelse af sejladsretten. Der er ikke udarbejdet et egentlig regulativ for søen.
Afgørelsen vurderes at være i overensstemmelse med lovens formål og vandområdeplanens
retningslinjer.


Sjørup Sø (Leregårdsvej Sjørup Sø matr.nr. 42 Søttrup By, Ulstrup).


Sjørup Sø er en kalkrig, dyb sø på ca. 38 ha beliggende syd for Gatten. På det dybeste sted er søen ca.
14 m dyb. Der er ingen egentlig strand og de fleste steder vokser græs og andre planter helt ned til
vandkanten. Den er omgivet af mark, eng og mosearealer, samt mod øst et lille skovområde med nogle
sommerhuse.


På det lavere vand, er der meget bevokset med rørskov. I søen lever bl.a. gedder, aborrer, sandart,
skaller, brasen og ål samt ferskvandsmuslinger. Længere ude på dybt vand består bunden af mudder.

Sjørup Sø har et areal inkl. bredarealer på ca. 43 ha. Søen betegnes som kalkrig, ikke brunvandet, fersk
dyb sø med miljømålet god økologisk tilstand. Der er målopfyldelse for Sjørup Sø. Badevandskvaliteten
er udmærket, og risiko for forurening af badevandet anses for meget lille. Søen benyttes dog sjældent til
badning.
Specielt i nordenden er der et lavvandet rørskovsområde, og her er også udløbet til Herredsbæk, der via
Bjørnsholm Å løber til Limfjorden.


Bredejerforhold
Sjørup Sø benyttes i dag af tilstødende lodsejere. Vesthimmerlands Kommune er ejer af de to matrikler
7p Søttrup by, Ulstrup og 7s Søttrup by, Ulstrup ved syd-enden af søen.
Ved syd-enden af søen er en mindre landingsplads og parkeringsmuligheder langs Svendstrupvej. Bilag
2. Dette regulativ ændrer ikke på adgangsforholdene til Sjørup Sø.


Vedligehold
Der udføres ikke grødeskæringer eller oprensninger af søen. Grødeskæring, plantning, opfyldning,
udgravning og opførelse af bygværker herunder badebroer og lignende må ikke finde sted ved søen og
dennes bredarealer uden kommunalbestyrelsens tilladelse.


Sejladsbestemmelser

Generelt
Efter vandløbslovens bestemmelser er søerne åbne for sejlads med ikke motordrevne småfartøjer.
Landgang og ophold på privatejede arealer må kun finde sted efter aftale med vedkommende lodsejer,
med mindre arealerne er omfattet af bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens kapitel 4 om
offentlighedens adgang til naturen § 22 ”Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til
fods, kortvarigt ophold og badning på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende
landvegetation”
På de til søens grænsende offentlige arealer må landgang ske, hvor der ikke findes siv og
rørbevoksninger.


Lodsejersejlads:
Sejlads, der kun sker ud for egen ejendom, er ikke omfattet af nedenstående sejladsbestemmelser.
Lodsejere (bredejere) og deres husstand kan sejle på hele søen jf. de generelle bestemmelser.


Generelle bestemmelser:
 - Sejlads er kun tilladt med småfartøjer med støjsvage elmotorer, robåde, kano, kajak eller
paddelboards. Den maksimale hastighed på søen er 3 knob.
- Isætning og optagning skal ske fra privat bådebro eller matrikel.
- Ingen sejlads må være til skade eller ulempe for andres jagt, fiskeri eller rørskær.
- Der må ikke sejles eller foretages isætning eller landgang i rørskoven/kantbevoksningen.
- Landgang må kun finde sted udenfor vegetation med rørskov og, hvor det ikke er til skade for
søbredden.
- Færdsel på Sjørup Sø sker i enhver henseende på vedkommendes egen risiko.
- I forbindelse med vedligeholdelse, tilsyn og andre kontrolopgaver kan vandløbsmyndigheden
give tilladelse til sejlads med motordrevne fartøjer.
- Fiskeriinspektoratet har i forbindelse med håndhævelse af fiskeriregler (Kontrol jf. § 117 stk. 2
pkt. 6 i Fiskeriloven), ret til at benytte motordrevne fartøjer i forbindelse med kontroludøvelse.
- Al sejlads skal foregå efter almindelige søfartsregler.


Ved vedtagelsen af dette regulativ begrænses aktiviteten på søen i en periode, hvor dyreliv har brug for
fred, samt der fastsættes en øvre grænse for antallet af udlejningsfartøjer, der må være til stede samtidig
på hele søen.

Særligt vedr. udlejning af fartøjer (Ud over de generelle bestemmelser gælder en række vilkår for udlejning af fartøjer).
- Udlejningsvirksomhed kan kun finde sted efter forudgående aftale med Vesthimmerlands
Kommune for en periode for 5 år ad gangen. Hvis der på et tidspunkt ikke er nogen
udlejningsvirksomhed, overgår antallet af udlejningsfartøjer til andre, der kan benytte søen.
- Søen må maksimalt besejles af 10 udlejningsfartøjer ad gangen eller maksimalt 20 personer.
- Udlejningssejlads i den sydlige ende af søen er ikke tilladt jf. vedhæftede kortbilag 3.
- I perioden fra 1. marts til 1. juni er det ikke tilladt at sejle på søen. I den resterende del af året er
der åbent for sejlads, alle dage mellem 9.00 til en time før solnedgang dog senest til kl. 19.00.
- Udlejningsfartøjer skal markeres med tydeligt nr. og navn på udlejer som kan aflæses fra land.
- Udlejningsfartøjerne skal være manøvredygtige, så sejladsen kan ske sikkerhedsmæssigt
forsvarligt og uden fare for kollision med andre sejlende, kantvegetationen eller søbredden.
- Landgang, isætning og ophaling må kun finde sted fra udlejers matrikel.
- Der må ikke henkastes eller efterlades affald i søen eller på de omkringliggende arealer.
- Der må kun anvendes organiske og bionedbrydelige olier til vedligehold og smøring af
bevægelige dele på fartøjerne.
- Det er udlejers ansvar, at de sejlende gæster overholder reglerne for sejlads på Sjørup Sø.
- Personer, der færdes på søerne, skal udvise sømmelighed og hensynsfuld optræden og afholde
sig fra støjende eller generende adfærd.


I så fald at sejladsregulativet ikke medfører den tilstrækkelige beskyttelse af Sjørup Sø, kan
Vesthimmerlands Kommune til enhver tid tage regulativet op til revision.


Håndhævelse
Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet kan straffes med bøde jfr. § 85 i vandløbsloven.


Tilsyn
Det overordnede tilsyn med søen udøves af Vesthimmerlands Kommune. Tilsyn foretages så ofte som
det vurderes påkrævet.


Ikrafttræden og revision
Regulativet træder i kraft efter udløbet af 4 ugers klagefrist den 5. juli 2021, med mindre der indkommer
klager af opsættende virkning.
Regulativet er i henhold til Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven fremlagt for offentligheden i 8 uger.
Klageberettigede organisationer og enhver med væsentlig interesse i søen har haft mulighed for at
fremsende eventuelle indsigelser og forslag til ændringer. Herefter er regulativet endelig godkendt af
Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2021, med de justeringer det har været muligt at medtage jf.
indsendte høringssvar.


Klage
Vesthimmerlands Kommune behandler de indkomne indsigelser og vedtager sejladsregulativet.
Der er mulighed for at klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse.
Afgørelsen har været i høring i perioden fra den 7. juni 2021 til den 5. juli 2021. Der er ikke indkommet
klager over afgørelsen.
Regulativet tages op til revision efter 5 år eller, hvis der sker væsentlige ændringer eller uforudsete
forhold, der er af væsentlig betydning for natur og miljø i området, kan Vesthimmerlands Kommune til
enhver tid tage regulativet op til revision.


Høringsbrevet, afgørelsen og indkomne høringssvar offentliggøres på kommunens hjemmeside,
www.vesthimmerland.dk/høringer.

Redegørelse af konsekvenser af sejladsregulativ
Sagsfremstilling
Udarbejdelse af sejladsregulativ er foranlediget af at Vesthimmerlands Kommune har modtaget en
ansøgning fra Himmerland Golf og Spa Resort om tilladelse til sejllads med hhv. kano, kajak, vandcykler
og paddelboards på Sjørup Sø. Ansøgningen kommer i forlængelse af, at Himmerland Golf og Spa
Resort ønsker at udvide faciliteterne for deres gæster, således at de fremadrettet også kan tilbyde
gæsterne sejllads på søen. Himmerland Golf og Spa Resort oplyser i ansøgningen, at de maksimalt vil
have 20 gæster på søen ad gangen.
Fartøjerne vil ligge fortøjret ved Himmerland Golf og Spa Resorts egen matrikel 1 ai Sjørup Sø,
Flejsborg. Al isætning og ophaling af fartøjerne vil finde sted herfra.
For vurdering af projektet har Vesthimmerlands Kommune tidligere udstedt en midlertidig tilladelse til
sejlads på Sjørup Sø. Efter udløb af den midlertidige tilladelse til sejlads på Sjørup Sø har Golf og Spa
Resort ansøgt om en permanet tilladelse til sejlads på søen.


Vurderinger
Dette sejladsregulativ er udarbejdet for at varetage hensynet til naturinteresser samt afbalanceret
rekreativt anvendelse af Sjørup Sø. Det er Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at der ikke er grund
til at forhindre sejlads, hvis denne kan finde sted uden væsentlig påvirkning af flora og fauna, herunder
fugleliv, andre naturoplevelser samt forstyrrelser af naboer til søen.
Det er Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at den planlagte begrænsning af sejladsen ikke medfører
forringelser af levesteder for beskyttede arter eller naturtyper, eller forstyrrelser, der har betydelige
konsekvenser for de arter, området er udpeget for at beskytte.


Natura 2000
Ifølge habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 1595 af 6. december 2018) skal der foretages en vurdering
af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-
område væsentligt. Det ansøgte projekt ligger ca. 2,4 km fra Natura 2000-område nr. 200 Navn Sø med
hede og ca. 4,3 km fra Natura 2000-område nr. 19 Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vendblæs Hede,
som er de to nærmest beliggende områder. Derudover har Sjørup Sø udløb til Herredsbæk, der løber til
Vilsted Sø, der i vest udløber til Limfjorden via. Bjørnsholm Å til Natura 2000-område nr. 16 Løgstør
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Projektet vurderes, på baggrund af afstanden og vandets vej gennem
Vilsted Sø, hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at påvirke Natura 2000-
områderne eller udpegningsgrundlagene væsentligt.


Bilag IV-arter
Den indledende vurdering af bilag IV-arter viser, at de relevante arter er diverse arter af flagermus og
odder.
Nedenstående skema viser screening af mulig påvirkning af bilag-arter.

Der er ikke kendskab til om padder yngler i Sjørup Sø, men de vil sandsynligvis færdes i området.
Der blev i 2010 fundet stor vandsalamander, spidssnudet frø, butsnudet frø, lille vandsalamander og
skrubtudse i 4 mindre søer syd-sydvest for Sjørup Sø. Stor vandsalamander og spidssnudet frø er bilag
IV-arter, som er omfattet af en særlig beskyttelse i henhold til habitatdirektivet. Disse arters levesteder og
yngle/rastepladser skal beskyttes mod ødelæggelse. Beskyttelsen er generel og gælder ikke kun i
udpegede områder, men alle de steder hvor arterne forekommer.
Det er også sandsynligt, at flagermus vil fouragere i området over og omkring Sjørup Sø. Desuden lever
der sandsynligvis odder i blandt andet Herredsbækken nord for søen og den blev registreret i Sjørup Sø
tilbage i 1991.
Sejladsregulativet er med til at skabe balance mellem benyttelse og beskyttelse af Sjørup Sø.
Vesthimmerlands Kommune vurderer, at indførelse af det nye sejladsregulativ ikke vil påvirke bestanden
og/eller den økologiske funktionalitet for disse bilag IV-arter eller andre bilag IV-arter.

Fredninger
Sjørup Sø er ikke fredet.

Kommuneplan
Området er omfattet af kommuneplanens retningslinjer vedrørende:
5.1 Særligt værdifulde landskaber
5.2 Naturområder
5.2 Økologisk forbindelse
Kommuneplan 2017 kan læses her: http://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/1611
Sejladsregulativet vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer, da der
ikke sker en ændring på det værdifulde landskab eller sker påvirkning af søens dyre- og planteliv samt
funktion som økologisk forbindelse.
§3
Sjørup Sø er registreret efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen vurderer, at der med de stillede
betingelser ikke kræves dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til sejlads på Sjørup Sø.
Fugleliv
Sejladsregulativet begrænser sejladsaktiviteten til perioden udenfor fuglenes yngletid. Den resterende
del af året er der åbent for sejlads, alle dage mellem 9.00 til en time før solnedgang dog senest til kl.
19.00. Grunden til denne begrænsning er dels et hensyn til naturen ved søen og dels af hensyn til
eventuelle jægere, som driver jagt på søen.
Af hensyn til bredejerne og den beskyttede natur rundt langs søbredden, må der ikke arrangeres
udlejningssejlads andre steder end fra udlejers matrikel udenfor rørskoven. Af hensyn til rørskoven og
kantvegetationen rundt langs søbredden må der heller ikke sejles i denne jf. bilag 3
Jf. DOF-base-registreringer er der registreret følgende fuglearter ved Sjørup Sø


Ynglefugle ved Sjørup Sø registreret i DOF-Base 1984-2020.
Knopsvane, Toppet Lappedykker, Gråand, Strandskade, Vibe, Musvåge, Blishøne, Grønbenet Rørhøne,
Fasan, Ringdue, Gøg, Stor Flagspætte, Stær, Solsort, Sanglærke, Blåmejse, Musvit, Nattergal,
Løvsanger, Gransanger, Tornsager, Munk, Rørsanger Sivsanger, Gærdesmutte, Rørspurv, Bogfinke,
Gulspurv, Bomlærke.
Rastende eller trækkende fugle ved Sjørup Sø registreret i DOF-Base 1984-2020.
Stor Skallesluger, Lille Lappedykker, Skarv, Sangsvane, Hvinand, Knarand, Troldand, Pibeand, Skeand,
Hvepsevåge, Tinksmed, Mudderklire, Svartbag, Sølvmåge, Sildemåge, Stormmåge, Hættemåge,
Fjordterne, Fiskehejre, Vandrikse, Mursejler, Landsvale, Digesvale, Isfugl, Gråkrage, Allike, Stillits,
Bynkefugl, Gråsisken
Jf.. DOF er der observeret toppet lappedykkere i Sjørup Sø. Toppet lappedykker opholder sig gerne med
unger på den frie vandflade. Toppet lappedykker samt andre fule kan blive forstyrret af sejlads på søen.
Sejlads vil forstyrre fuglene ved Sjørup Sø, næsten uanset hvornår på året, sejladsen finder sted.


Ynglefuglene i rørskoven er følsomme for forstyrrelser i selve rørskoven. Tinksmed og mudderklire og
andre vil undgå Sjørup Sø som rastplads ved varige forstyrrelser i maj og august, og i august vil der
være risiko for at forstyrre stæreflokke i rørskoven. DOF mener derfor at Sejlads bør begrænses mest
muligt. Vesthimmerlands Kommune mener ikke, at et sejladsregulativ vil øge besejlingen af Sjørup Sø.
Tværtimod vil regulativet medvirke til den rette balance mellem benyttelse og beskyttelse af Sjørup Sø.
Med de stillede vilkår, friholdes rørskoven samt den periode af året, hvor sejlads er mest kritisk for
fuglelivet. Pt. er Sjørup Sø jf. vandløbslovens § 4 åbne for offentligheden for sejlads med ikkemotordrevne småfartøjer.

Bilag:
1. Klagevejledning
2. Oversigtskort Sjørup Sø Vesthimmerland
3. Kort udlejningssejlads tilladt/forbudt
4. Kort over rørskov 2020 Sjørup Sø
5. Høringssvar i forbindelse med offentliggørelse
Kopi sendes til:
-  Bredejere ved Sjørup Sø
- Vesthimmerland Golf og Spa Resort: mb@himmerland.eu; ph@himmerland.dk
- Vesthimmerlands Museum: byggesager@vmus.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dnvesthimmerland-sager@dn.dk; vesthimmerland@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk;
himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk
- Friluftsrådet Himmerland – Aalborg: kraghchr@post3.tele.dk
- Dansk Entomologisk Forening: def@entoweb.dk
- Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk; vesthimmerland@dof.dk
- Fiskeriinspektorat Vest: frederikshavn@naturerhverv.dk
- Miljøstyrelsen: mst@mst.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund: brm@frederikshavn.dk; teamstr@gmail.com
- Ålaug Vesthimmerland: hok@agrinord.dk; sivigaard@yahoo.dk
- Kystdirektoratet: kdi@kyst.dk
- Dansk Botanisk Forening: dbf.oestjylland@gmail.com


Bilag 1.
Klagevejledning
Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Ansøger, ejer, enhver, der
har en væsentlig, individuel interesse i afgørelsen, offentlige myndigheder, samt en række foreninger og
organisationer kan klage over kommunens afgørelse.
Hvis du ønsker at klage
Du skal klage skriftligt på klageportalen via borger.dk, virk.dk eller direkte gennem link til Nævnenes Hus
klageportal.
Der er direkte link via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-dinklage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
Det kan være belagt med gebyr at klage. Reglerne fremgår af samme hjemmeside om klagevejledning


Link til Klagevejledning Nævnenes Hus
Hvis du er fritaget for digital post, kan du anmode om at blive fritaget for at benytte klageportalen. Du
sender klagen og anmodningen om fritagelse til natur@vesthimmerland.dk eller på papirpost til
Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars.


Hvis der kommer en klage
Hvis der kommer en klage fra en anden, vil du blive orienteret.
En rettidig klage gør, at dispensationen/tilladelse ikke må udnyttes, med mindre Miljø- og
Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet.
Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.


Søgsmål
Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven
være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.


Bilag 2. Oversigtskort Sjørup Sø matr.nr. 42 Søttrup By, Ulstrup.


Henvisning til nedenstående link Sejladsregulativ

Bilag 3. Område hvor udlejningssejlads er tilladt/forbudt.


Henvisning til nedenstående link Sejladsregulativ


Bilag 4. Område med rørskov 2020 Sjørup Sø. Det er ikke tilladt at sejle i rørskoven.
Rørskovens udbredelse er dynamisk og skal til enhver tid respekteres.


Henvisning til nedenstående link Sejladsregulativ


Dato: 7. juni 2021
Teknik- og Økonomiforvaltning
Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø
Sagsnr.:
06.02.20-P19-3-20
Dion Gunvard Nørgaard
Telefon: 99 66 71 52
Mail: dion@vesthimmerland.dkSejladsregulativ for Sjørup Sø