Vedtægter


BREDEJERFORENINGEN SJØRUP SØ FORENINGSVEDTÆGTER

 

Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted.
§1

Foreningens navn er Bredejerforeningen Sjørup Sø, i det følgende benævnt Foreningen.

§2

Foreningen har hjemme i Vesthimmerlands Kommune.

Kap. 2. Foreningens område og medlemskreds.

§3
Stk.1. Foreningens geografiske område er bredden af Sjørup Sø, samt boliger, der ligger

indenfor 100 m. fra Sjørup Sø.

§4
Stk.1. Som medlemmer kan optages ejere af ejendomme og/eller grunde indenfor

Foreningens område.

Stk.2. Vesthimmerlands kommune ønsker ikke at være medlem af Foreningen. Vesthimmerlands Kommune ønsker at holdes informeret om Foreningens virke ved at få tilsendt referater af generalforsamlinger og møder mv.

Kap. 3. Foreningens formål og opgaver.

§5
Stk.1. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som bredejere og

beboere omkring Sjørup Sø, og herunder særligt at arbejde for bevaring af Sjørup Søs unikke natur, og for en god balance imellem naturen og aktiviteter på og omkring søen.

Derudover skal Foreningen arbejde for, at sejlads, jagt og fiskeri i Sjørup Sø foregår lovligt.

Endvidere deltager Foreningen i dialogen med Vesthimmerlands Kommune og hørings- berettigede organisationer i forbindelse med lokalplaner og regulativer mv., som påvirker Sjørup Sø.

Stk.2. Foreningen varetager medlemmernes fælles interesser indenfor Foreningens område i henhold til beslutninger herom på generalforsamlingen.

Stk.3. Foreningen kan indgå aftaler om tilsyn med overholdelse af jagt- og fiskerirettigheder. Plan for dette skal godkendes på en generalforsamling.

Kap. 4. Generalforsamling og ledelse.

§6
Stk.1. Ved afstemning om sager, som vedrører bredejernes ejendomsret, kan kun de

medlemmer, der er bredejere, stemme.
Ved afstemning om sager, som har almen betydning for alle medlemmer, har alle medlemmer stemmeret.
Hver husstand/grundejer har én stemme på generalforsamlingen.

§7
Stk.1. Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed.

Stk.2.

Bestyrelsen i Øjesø Plantages grundejerforening og repræsentanter for Vesthimmerlands Kommune har ret til at overvære generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen beslutter andet.

§8
Stk.1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i august måned.

Stk.2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved mail til medlemmerne.

Stk.3. Dagsordenen skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Stk.4. Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling,

fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen.

Stk.5. Spørgsmål, der ikke er på dagsordenen, kan ikke sættes til afstemning på generalforsamlingen.

Stk.6. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 4. Forslag fra bestyrelsen.
 5. Indkomne forslag fra medlemmerne.
 6. Eventuelt.
 7. §9

  Stk.1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle

  tvivlsspørgsmål om sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivelsen.

  Stk.2. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer, at den skal være skriftlig.

  Stk.3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed anses et forslag for forkastet.

  Stk.4. Et medlems stemmeafgivelse kan ske ved skriftlig fuldmagt til et medlem af vedkommendes husstand eller et andet foreningsmedlem. Ingen kan afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter.

  Stk.5. Hvis der er opstillet flere kandidater til bestyrelsen, end der er ledige bestyrelsesposter, skal der ske skriftligt valg til bestyrelsen. Her afgiver hvert medlem én stemme for hver ledig bestyrelsespost. Kandidaterne med flest stemmer vælges. Der må afgives blanke stemmer.

  Stk.6. I tilfælde af stemmelighed gennemføres et nyt valg, hvor der udelukkende stemmes om de kandidater, der har fået samme antal stemmer.

  Stk.7. Efter generalforsamlingen skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden.

  Stk.8. Referat af generalforsamlingen skal være tilgængeligt for medlemmerne, enten via hjemmeside eller via mail, senest en måned efter generalforsamlingen.

  §10

  Bestyrelsen er bemyndiget til at underskrive for Foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt for at gennemføre generalforsamlingens beslutninger.

  §11
  Stk.1. Bestyrelsen består af 3 medlemmer og to suppleanter, der vælges af

  generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

  Stk.2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. To bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år, og et bestyrelsesmedlem afgår i ulige år.

  Stk.4. Bestyrelsen er ulønnet.

  §12
  Stk.1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af Foreningen og dens virke.

  Stk.2. Bestyrelsen afholder møde, når formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt, eller efter en på forhånd aftalt mødeplan.

  Stk.3. Bestyrelsen skal lave beslutningsreferat af møderne, der skal underskrives af bestyrelsen på næste møde.

  Stk.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Stk.5. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af

  stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

  §13

  Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

  Kap. 6. Forskellige bestemmelser.

  §14

  I spørgsmål, som denne vedtægt ikke giver svar på, skal bestyrelsen afgøre og løse disse spørgsmål efter bedste evne og overbevisning. Disse sager skal fremlægges til

  medlemmernes godkendelse ved næste generalforsamling. Om nødvendigt skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

  §15
  Stk.1. Foreningens vedtægter kan ændres ved kvalificeret flertal, bestående af 2/3 af de

  fremmødte og stemmeberettigede medlemmer, idet dette flertal, dog mindst skal udgøre halvdelen af Foreningens medlemmer.

  Stk.2. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer, stemmer for forslaget.

  §16

  Medlemmerne accepterer ved indmeldelse i Foreningen, at korrespondance i forbindelse med foreningens arbejde mv. sendes elektronisk til medlemmet, og at bestyrelsen lovligt kan opbevare elektroniske data om medlemmet i henhold til databeskyttelsesforordningen, herunder navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, matrikelnummer mv.

  Således godkendt på den stiftende generalforsamling

   

  Gatten den 03.08.2022

  Kirsten Kastberg, Sven Midtgaard, Vagn Bækhøj

  Steffen Carl Jacobsen,  Hans Grishauge og Tom Dupont